高端论文

  2022年第一或通信单位一区SCI论文:  作者论文标题杂志名
  1Fang, Zhiqiang; Zhao, Ming; Peng, Yan; Guan, ShiyouCombining Organic Plastic Salts with a Bicontinuous Electrospun PVDF-HFP/Li7La3Zr2O12 Membrane: LiF-Rich Solid-Electrolyte Interphase Enabling Stable Solid-State Lithium Metal BatteriesACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  2Zhang, Xiaoyu; Deng, Jiang; Lan, Tianwei; Shen, Yongjie; Qu, Wenqiang; Zhong, Qingdong; Zhang, DengsongCoking- and Sintering-Resistant Ni Nanocatalysts Confined by Active BN Edges for Methane Dry ReformingACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  3Lan, Tianwei; Deng, Jiang; Zhang, Xiaoyu; Wang, Fuli; Liu, Xiangyu; Cheng, Danhong; Zhang, DengsongUnraveling the Promotion Effects of Dynamically ConstructedCuO(x)-OH Interfacial Sites in the Selective Catalytic Oxidation of AmmoniaACS CATALYSIS
  4Lin, Quan; Ma, Guobin; Gong, HeguiNi-Catalyzed Formal Cross-Electrophile Coupling of Alcohols with Aryl HalidesACS CATALYSIS
  5Liu, Xiangyu; Wang, Penglu; Shen, Yongjie; Bi, Shanyuan; Ren, Wei; Zhang, DengsongBoosting SO2-Tolerant Catalytic Reduction of NOx via Selective Adsorption and Activation of Reactants over Ce4+-SO42- Pair SitesACS CATALYSIS
  6Wang, Fuli; Wang, Penglu; Lan, Tianwei; Shen, Yongjie; Ren, Wei; Zhang, DengsongUltralow-Temperature NOx Reduction over SmMn2O5 Mullite Catalysts Via Modulating the Superficial Dual-Functional Active SitesACS CATALYSIS
  7Cai, Haijie; Luo, Na; Hu, Qingmin; Xue, Zhenggang; Wang, Xiaohong; Xu, JiaqiangMultishell SnO2 Hollow Microspheres Loaded with Bimetal PdPt Nanoparticles for Ultrasensitive and Rapid Formaldehyde MEMSSensorsACS SENSORS
  8Yang, Chen; Ren, Chang; Jia, Yuefei; Wang, Gang; Li, Minjie; Lu, WencongA machine learning-based alloy design system to facilitate the rational design of high entropy alloys with enhanced hardnessACTA MATERIALIA
  9Fang, Lei; Zhao, Zitong; Wang, Jue; Xiao, Ping; Sun, Xiangshi; Ding, Yaping; Zhang, Pengcheng; Wang, Dangge; Li, YapingLight-controllable charge-reversal nanoparticles with polyinosinic-polycytidylic acid for enhancing immunotherapy of triple negative breast cancerACTA PHARMACEUTICA SINICA B
  10Li, Jun-hao; Huang, Lu-jia; Zhou, Hui-ling; Shan, Yi-ming; Chen, Fang-min; Lehto, Vesa-Pekka; Xu, Wu-jun; Luo, Li-qiang; Yu, Hai-junEngineered nanomedicines block the PD-1/PD-L1 axis for potentiated cancer immunotherapyACTA PHARMACOLOGICA SINICA
  11Zhao, Liang; Chen, Junyi; Tian, Long; Zhang, Yahan; Chen, Longming; Du, Xinbei; Ma, Mengke; Li, Jian; Meng, Qingbin; Li, ChunjuSupramolecular Detoxification of Macromolecular Biotoxin through the Complexation by a Large-Sized MacrocycleADVANCED HEALTHCARE MATERIALS
  12Wang, Qiyu; Zhu, Meng; Chen, Guorong; Dudko, Natalia; Li, Yan; Liu, Hongjiang; Shi, Liyi; Wu, Gang; Zhang, DengsongHigh-Performance Microsized Si Anodes for Lithium-Ion Batteries: Insights into the Polymer Configuration Conversion MechanismADVANCED MATERIALS
  13Gong, Yuxin; Su, Lei; Zhu, Zhaodong; Ye, Yang; Gong, HeguiNickel-Catalyzed Thermal Redox Functionalization of C(sp(3))-H Bonds with Carbon ElectrophilesANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  14Rahman, Faiz-Ur; Wang, Rui; Zhang, Hui-Bin; Brea, Oriana; Himo, Fahmi; Rebek, Julius, Jr.; Yu, YangBinding and Assembly of a Benzotriazole Cavitand in WaterANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  15Xie, Linhuang; Zheng, Zhiye; Lin, Qiuyuan; Zhou, Huan; Ji, Xiaofan; Sessler, Jonathan L.; Wang, HongyuCalix[4]pyrrole-based Crosslinked Polymer Networks for Highly Effective Iodine Adsorption from WaterANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  16Xu, Kaidi; Li, Bin; Yao, Shibo; Li, Zhaoxian; Lu, Yunfeng; Dong, Ming; Qiu, Jianfeng; Luo, Liqiang; Li, ChunjuModular Introduction of endo-Binding Sites in a Macrocyclic Cavity towards Selective Recognition of Neutral AzacyclesANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  17Deng, Jiang; Bu, Kankan; Shen, Yongjie; Zhang, Xiaoyu; Zhang, Jianping; Faungnawakij, Kajornsak; Zhang, DengsongCooperatively enhanced coking resistance via boron nitride coating over Ni-based catalysts for dry reforming of methaneAPPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL
  18Shen, Lihua; Khan, Muhammad Arif; Wu, Xianyong; Cai, Jian; Lu, Tian; Ning, Tai; Liu, Zhanmin; Lu, Wencong; Ye, Daixin; Zhao, Hongbin; Zhang, JiujunFe-N-C single-atom nanozymes based sensor array for dual signal selective determination of antioxidantsBIOSENSORS & BIOELECTRONICS
  19He, Jiebing; Impeng, Sarawoot; Zhang, Jin; Zhang, Jianping; Wang, Penglu; Zhang, DengsongSO2-tolerant NOx reduction over SO42--coordinated Cu-SAPO-34 catalysts via protecting the reduction and re-oxidation of Cu sitesCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  20Huang, Yan; Ye, Daixin; Yang, Jing; Lu, Huan; Li, Li; Ding, YapingA novel dual-signal molecularly imprinted electrochemical sensor based on NiFe prussian blue analogue and SnS2 for detection of p-HydroxyacetophenoneCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  21Xu, Jili; Liu, Kangfei; Khan, Muhammad Arif; Wang, Heng; He, Ting; Zhao, Hongbin; Ye, Daixin; Tang, Ya; Zhang, JiujunSub-zero temperature electrolytes for lithium-sulfur batteries: Functional mechanisms, challenges and perspectivesCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  22Zhou, Xing; Wang, Penglu; Shen, Zhi; Chen, Shiqi; Wang, Qing; Cheng, Danhong; Zhang, DengsongLow-temperature NO(x )reduction over hydrothermally stable SCR catalysts by engineering low-coordinated Mn active sitesCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  23Sun, Deli; Tao, Xianghua; Ma, Guobin; Wang, Jifen; Chen, YunrongAsymmetric synthesis of aryl/vinyl alkyl carbinol esters via Ni-catalyzed reductive arylation/vinylation of 1-chloro-1-alkanol estersCHEMICAL SCIENCE
  24Yu, Cheng-Mao; Meng, Xin; Liu, Xiu; Zhang, Zhi-Yuan; Li, ChunjuSwitchable Supramolecular Jalousie Constructed from a Fluorenone MacrocycleCHEMISTRY OF MATERIALS
  25Mai, Jiaqi; Lu, Tian; Xu, Pengcheng; Lian, Zhengheng; Li, Minjie; Lu, WencongPredicting the maximum absorption wavelength of azo dyes using an interpretable machine learning strategyDYES AND PIGMENTS
  26Hu, Weiwei; He, Jiebing; Liu, Xiangyu; Yu, Huijun; Jia, Xinyu; Yan, Tingting; Han, Lupeng; Zhang, DengsongSO2- and H2O-Tolerant Catalytic Reduction of NOxat a LowTemperature via Engineering Polymeric VO(x)Species by CeO2 brENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  27Jia, Zhaozhao; Shen, Yongjie; Yan, Tingting; Li, Hongrui; Deng, Jiang; Fang, Jianhui; Zhang, DengsongEfficient NOx Abatement over Alkali-Resistant Catalysts via Constructing Durable Dimeric VOx SpeciesENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  28Liu, Xiangyu; Wang, Penglu; Shen, Yongjie; Zheng, Lirong; Han, Lupeng; Deng, Jiang; Zhang, Jianping; Wang, Aiyong; Ren, Wei; Gao, Feng; Zhang, DengsongBoosting SO2-Resistant NOx Reduction by Modulating Electronic Interaction of Short-Range Fe-O Coordination over Fe2O3/TiO2 CatalystsENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  29Qi, Xinran; Han, Lupeng; Deng, Jiang; Lan, Tianwei; Wang, Fuli; Shi, Liyi; Zhang, DengsongSO2-Tolerant Catalytic Reduction of NO(x )via Tailoring ElectronTransfer between Surface Iron Sulfate and Subsurface CeriaENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  30Shen, Yongjie; Deng, Jiang; Han, Lupeng; Ren, Wei; Zhang, DengsongLow-Temperature Combustion of Toluene over Cu-Doped SmMn2O5 Mullite Catalysts via Creating Highly Active Cu2+-O-Mn4+ SitesENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  31Zhang, Chi; Zhang, Jianping; Shen, Yongjie; He, Jiebing; Qu, Wenqiang; Deng, Jiang; Han, Lupeng; Chen, Aling; Zhang, DengsongSynergistic Catalytic Elimination of NOx and Chlorinated Organics: Cooperation of Acid SitesENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  32Zhang, Pan; Wang, Penglu; Impeng, Sarawoot; Lan, Tianwei; Liu, Xiangyu; Zhang, DengsongUnique Compensation Effects of Heavy Metals and Phosphorus Copoisoning over NOx Reduction CatalystsENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  33Zhao, Yufei; Shi, Liyi; Shen, Yongjie; Zhou, Jialun; Jia, Zhaozhao; Yan, Tingting; Wang, Penglu; Zhang, DengsongSelf-Defense Effects of Ti-Modified Attapulgite for Alkali-Resistant NOx Catalytic ReductionENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  34Zhou, Jialun; Wang, Penglu; Chen, Aling; Qu, Wenqiang; Zhao, Yufei; Zhang, DengsongNO(x )Reduction over Smart Catalysts with Self-Created Targeted Antipoisoning SitesENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  35Zou, Jingjing; Impeng, Sarawoot; Wang, Fuli; Lan, Tianwei; Wang, Lulu; Wang, Penglu; Zhang, DengsongCompensation or Aggravation: Pb and SO2 Copoisoning Effects over Ceria-Based Catalysts for NOx ReductionENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  36Xu, Ziqiang; Impeng, Sarawoot; Jia, Xinyu; Wang, Fuli; Shen, Yongjie; Wang, Penglu; Zhang, DengsongSO2-Tolerant catalytic reduction of NOx by confining active species in TiO2 nanotubesENVIRONMENTAL SCIENCE-NANO
  37Luo, Menglan; Wu, Qian; Yang, Yueyue; Sun, Lin; Huan, Xiajuan; Tian, Changqing; Xiong, Bing; Miao, Zehong; Wang, Yingqing; Chen, DanqiDesign and development of a novel series of oral bivalent BET inhibitors with potent anticancer activitiesEUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
  38Guan, Mengting; Guo, Yue; Yan, Xiaoxia; Si, Xiaojing; Peng, Xitian; Lei, Yunyi; Shen, Xia; Luo, Liqiang; He, HaiboSilver ions involved fluorescence "on-off" responses of gold nanoclusters system for determination of carbendazim residues in fruit samplesFOOD CHEMISTRY
  39Du, Qixing; Gong, Yanmei; Khan, Muhammad Arif; Ye, Daixin; Fang, Jianhui; Zhao, Hongbin; Zhang, JiujunRegulating non-precious transition metal nitrides bifunctional electrocatalysts through surface/interface nanoengineering for air-cathodes of Zn-air batteriesGREEN ENERGY & ENVIRONMENT
  40Liu, Yanan; Fan, Yu; Hou, Chaoyi; Du, Wei; Zhang, Dan; Liu, Yu; Xu, Jiaqiang; Bai, Yue-LingHighly Selective Chloromethanes Detection Based on Quartz Crystal Microbalance Gas Sensors with Ba-MOFsINORGANIC CHEMISTRY
  41Gong, Yanmei; Xu, Yuan; Que, Yipeng; Xu, Xueliang; Tang, Ya; Ye, Daixin; Zhao, Hongbin; Zhang, JiujunPrussian blue analogues derived electrocatalyst with multicatalytic centers for boosting oxygen reduction reaction in the wide pH rangeJOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  42Li, Wenjuan; Zhang, Zhengrong; Liu, Wenhui; Gan, Quan; Liu, Minmin; Huo, Shengjuan; Chen, WeiZnSn nanocatalyst: Ultra-high formate selectivity from CO2 electrochemical reduction and the structure evolution effectJOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  43Wu, Tianwen; Wang, Yiran; Zhao, Hongbin; Dong, Junping; Xu, JiaqiangSi doped Fe-N/C catalyst for oxygen reduction reaction directed by ordered mesoporous silica nanospheres template strategyJOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  44Guo, Mengmeng; Luo, Na; Chen, Yang; Fan, Yu; Wang, Xiaohong; Xu, JiaqiangFast-response MEMS xylene gas sensor based on CuO/WO3 hierarchical structureJOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
  45Hu, Qingmin; Wu, Cuixia; Dong, Zhe; Zhang, Gaixia; Ma, Zhiheng; Wang, Xiaohong; Sun, Shuhui; Xu, JiaqiangDirect confirmation of confinement effects by NiO confined in helical SnO2 nanocoils and its application in sensorsJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  46Luo, Na; Cai, Haijie; Li, Xiaojie; Guo, Mengmeng; Wang, Chen; Wang, Xiaohong; Hu, Pengfei; Cheng, Zhixuan; Xu, JiaqiangNon-crystal-RuOx/crystalline-ZnO composites: controllable synthesis and high-performance toxic gas sensorsJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  47Lu, Tian; Li, Hongyu; Li, Minjie; Wang, Shenghao; Lu, WencongPredicting Experimental Formability of Hybrid Organic-InorganicPerovskites via Imbalanced Learning brJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS
  48Chen, Hao; Shi, Xusheng; Lun, Yipeng; Xu, Yan; Lu, Tian; Duan, Zhiming; Shao, Min; Sessler, Jonathan L.; Yu, Huakang; Lei, Chuanhu3,6-Carbazoylene Octaphyrin (1.0.0.0.1.0.0.0) and Its Bis-BF2 ComplexJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
  49Yang, Hong; Sessler, Jonathan L.; Wang, Zhao-Xi; Xu, Ye; Li, Chao; Wu, Xiaoyu; Li, Ming-Xing; Ma, Yunsheng; Zeng, QingdaoSheet-like 2D Manganese(IV) Complex with High Photothermal Conversion EfficiencyJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
  50Yang, Ji-Min; Chen, Yong-Qing; Yu, Yang; Ballester, Pablo; Rebek, Julius, Jr.Rigidified Cavitand Hosts in Water: Bent Guests, Shape Selectivity, and EncapsulationJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
  51Sun, LiningNaBiF4-based hollow upconversion nanoparticles for temperature sensingLIGHT-SCIENCE & APPLICATIONS
  52Xie, Yao; Song, Yapai; Sun, Guotao; Hu, Pengfei; Bednarkiewicz, Artur; Sun, LiningLanthanide-doped heterostructured nanocomposites toward advanced optical anti-counterfeiting and information storageLIGHT-SCIENCE & APPLICATIONS
  53Huang, Shuai; Tong, Fei-Fei; Bai, Da-Chang; Zhang, Gao-Peng; Jiang, Yang-Jie; Zhang, Bo; Leng, Xuebing; Guo, Ying-Long; Wan, Xiao-Long; Zhang, Xingang; Ding, Chang-Hua; Hou, Xue-LongRegio- and enantioselective umpolung gem-difluoroallylation of hydrazones via palladium catalysis enabled by N-heterocyclic carbene ligandNATURE COMMUNICATIONS
  54Li, Shuo; Liu, Kun; Feng, Xue-Chen; Li, Zhao-Xian; Zhang, Zhi-Yuan; Wang, Bin; Li, Minjie; Bai, Yue-Ling; Cui, Lei; Li, ChunjuSynthesis and macrocyclization-induced emission enhancement of benzothiadiazole-based macrocycleNATURE COMMUNICATIONS
  55Li, Shuo; Zhang, Zhi-Yuan; Zhang, Haichang; Bai, Yue-Ling; Cui, Lei; Li, ChunjuSynthesis of a luminescent macrocycle and its crystalline structure-adaptive transformationORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS
  56Geng, Jingjing; Sun, Deli; Song, Yanhong; Tong, Weiqi; Wu, FanNi-Catalyzed Asymmetric Reductive Alkenylation of alpha-Chlorosulfones with Vinyl BromidesORGANIC LETTERS
  57Guo, Wenqing; Cheng, Li; Ma, Guobin; Tong, Weiqi; Wu, FanDiverse Synthesis of Chiral Trifluoromethylated Alkanes via Nickel-Catalyzed Enantioconvergent Reductive Hydroalkylation of Unactivated OlefinsORGANIC LETTERS
  58Su, Mincong; Huang, Xia; Lei, Chuanhu; Jin, JianNickel-Catalyzed Reductive Cross-Coupling of Aryl Bromides with Vinyl Acetate in Dimethyl Isosorbide as a Sustainable SolventORGANIC LETTERS
  59Yang, Yi-Fei; Lin, Jin-Hong; Xiao, Ji-ChangStarting from Styrene: A Unified Protocol for Hydrotrifluoromethylation of Diversified AlkenesORGANIC LETTERS
  60Zha, Jianjian; Wang, Zhuoer; Liu, Bingxin; Tan, Qitao; Xu, BinMulticomponent Reaction of Isocyanide, Ditelluride, and Mn(III)Carboxylate: Synthesis ofN-Acyl Tellurocarbamate brORGANIC LETTERS
  61Zhang, Feng-Xu; Lin, Jin-Hong; Xiao, Ji-ChangDifluoromethylsulfonyl Imidazolium Salt for Difluoromethylation of AlkenesORGANIC LETTERS
  62Zheng, Yunchao; Wang, Xue; Chen, Hao; Lu, Tian; Duan, Zhiming; Lei, Chuanhu1,4-Phenylene-Incorporated Decaphyrin(1.0.1.0.0.1.0.1.0.0): Synthesis, Structure, and Topological ChiralityORGANIC LETTERS
  63Dong, Zhe; Hu, Qingmin; Liu, Han; Wu, Yue; Ma, Zhiheng; Fan, Yu; Li, Runlong; Xu, Jiaqiang; Wang, Xiaohong3D flower-like Ni doped CeO2 based gas sensor for H2S detection and its sensitive mechanismSENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  64Luo, Na; Wang, Chen; Zhang, Dan; Guo, Mengmeng; Wang, Xiaohong; Cheng, Zhixuan; Xu, JiaqiangUltralow detection limit MEMS hydrogen sensor based on SnO2 with oxygen vacanciesSENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  65Zhang, Wenshuang; Yuan, Tongwei; Wang, Xiaohong; Xu, JiaqiangCoal mine gases sensors with dual selectivity at variable temperatures based on a W18O49 ultra-fine nanowires/Pd@Au bimetallic nanoparticles compositeSENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  66Jin, Liyuan; Wang, Pei; Cao, Wenjing; Song, Na; Ding, PengIsolated Solid Wall-Assisted Thermal Conductive Performance of Three-Dimensional Anisotropic MXene/Graphene Polymeric CompositesACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  67Zhang, Min; Liu, Kexin; Gan, Yichen; Wang, Helin; Liu, Fu; Bai, Miao; Tang, Xiaoyu; Wang, Zhiqiao; Li, Shaowen; Shao, Ahu; Zhou, Kefan; Wang, Tianyu; Wang, Zhuyi; Yuan, Shuai; Ma, YueBoosting the Temperature Adaptability of Lithium Metal Batteries via a Moisture/Acid-Purified, Ion-Diffusion Accelerated SeparatorADVANCED ENERGY MATERIALS
  68Miao, Miao; Mu, Lan; Cao, Shaomei; Yang, Yuhuan; Feng, XinDual-functional CDs@ZIF-8/chitosan luminescent film sensors for simultaneous detection and adsorption of tetracyclineCARBOHYDRATE POLYMERS
  69Song, Na; Wang, Pei; Jin, Liyuan; Zhang, Feng; Wang, Zhifeng; Ding, PengTunable oriented cellulose/BNNSs films designed for high-performance thermal managementCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  70Wang, Jing; Zheng, Feng; Li, Mingjun; Wang, Jiao; Jia, Donghua; Mao, Xiaodong; Hu, Pengfei; Zhen, Qiang; Yu, YiV2O5@RuO2 core-shell heterojunction nano-arrays as electrode material for supercapacitorsCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  71Wang, Jing; Zheng, Feng; Yu, Yi; Hu, Pengfei; Li, Mingjun; Wang, Jiao; Fu, Jifang; Zhen, Qiang; Bashir, Sajid; Liu, Jingbo LouiseSymmetric supercapacitors composed of ternary metal oxides (NiO/V2O5/MnO2) nanoribbon electrodes with high energy storage performanceCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  72Zeng, Xingfa; Dong, Linna; Fu, Jifang; Chen, Liya; Zhou, Jia; Zong, Peisong; Liu, Guozhen; Shi, LiyiEnhanced interfacial stability with a novel boron-centered crosslinked hybrid polymer gel electrolytes for lithium metal batteriesCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  73Zhao, Mengna; Yu, Pinxuan; Sun, Shengjie; Wu, Meixia; Chen, Fengqing; Wu, Zihua; Wang, JinheThermal conductive polymer composite with similar PTC effect through latent foamingCOMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY
  74Li, Hui; Li, Mingjun; Zheng, Feng; Wang, Jing; Chen, Lai; Hu, Pengfei; Zhen, Qiang; Bashir, Sajid; Liu, Jingbo LouiseEfficient removal of water pollutants by hierarchical porous zeolite-activated carbon prepared from coal gangue and bambooJOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
  75Jin, Feng; Xue, Xiaoyin; Zhao, Yin; Shi, Liyi; Wang, Zhuyi; Zhang, Meihong; Wang, Yi; Zhu, Jiefang; Yuan, ShuaiEnhanced rate capability and high-voltage cycling stability of single-crystal nickel-rich cathode by surface anchoring dielectric BaTiO3JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  76Zhang, Yuchen; Qiu, Zhengfu; Wang, Zhuyi; Yuan, ShuaiFunctional polyethylene separator with impurity entrapment and faster Li+ ions transfer for superior lithium-ion batteriesJOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  77Liu, Rui; He, Xiang; Miao, Miao; Cao, Shaomei; Feng, XinIn-situ growth of porous Cu 3 (BTC) 2 on cellulose nanofibrils for ultra-low dielectric films with high flexibilityJOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY
  78Jiang, Haibo; Ren, Xin; Lao, Xuebin; Kong, Anting; Zhong, Meilian; Sun, Yan; Wu, Yucong; Yao, Zheng; Shi, LiyiEffect of NiO doping on grain growth and electrical properties of ZnO-based varistorsJOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY
  79Zhou, Jianyu; Thaiboonrod, Sineenat; Fang, Jianhui; Cao, Shaomei; Miao, Miao; Feng, XinIn-situ growth of polypyrrole on aramid nanofibers for electromagnetic interference shielding films with high stabilityNANO RESEARCH
  80Wu, Kai; Cui, Jin; Yi, Jin; Liu, Xiaoyu; Ning, Fanghua; Liu, Yuyu; Zhang, JiujunBiodegradable Gel Electrolyte Suppressing Water-Induced Issues for Long-Life Zinc Metal AnodesACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  81Yue, Lu; Li, Kai; Sun, Gengzhi; Zhang, Wenhui; Yang, Xiuli; Cheng, Feng; Zhang, Feng; Xu, Ning; Zhang, JiujunDual Enhancement of Sodium Storage Induced through Both S-Compositing and Co-Doping StrategiesACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  82Yin, Xiuping; Lu, Zhixiu; Wang, Jing; Feng, Xiaochen; Roy, Swagata; Liu, Xiangsi; Yang, Yong; Zhao, Yufeng; Zhang, JiujunEnabling Fast Na+ Transfer Kinetics in the Whole-Voltage-Region of Hard-Carbon Anodes for Ultrahigh-Rate Sodium StorageADVANCED MATERIALS
  83Ye, Zisen; Li, Ping; Wei, Wutao; Huang, Chao; Mi, Liwei; Zhang, Jinglai; Zhang, JiujunIn Situ Anchoring Anion-Rich and Multi-Cavity NiS2 Nanoparticles on NCNTs for Advanced Magnesium-Ion BatteriesADVANCED SCIENCE
  84Zhang, Chenyue; Wang, Aoxuan; Guo, Longyuan; Yi, Jin; Luo, JiayanA Moisture-Assisted Rechargeable Mg-CO2 BatteryANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  85Cheng, Xing; Wang, Yueshuai; Lu, Yue; Zheng, Lirong; Sun, Shaorui; Li, Hongyi; Chen, Ge; Zhang, JiujunSingle-atom alloy with Pt-Co dual sites as an efficient electrocatalyst for oxygen reduction reactionAPPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL
  86Lv, Yao; Huang, Shifei; Zhao, Yufeng; Roy, Swagata; Lu, Xionggang; Hou, Yanglong; Zhang, JiujunA review of nickel-rich layered oxide cathodes: synthetic strategies, structural characteristics, failure mechanism, improvement approaches and prospectsAPPLIED ENERGY
  87Kang, Zhaoming; Cai, Jian; Ye, Daixin; Zhao, Hongbin; Luo, Jiayang; Zhang, JiujunThree-dimensional nitrogen-doped MXene as support to form high-performance platinum catalysts for water-electrolysis to produce hydrogenCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  88Song, Lianghao; Zhang, Jing; Sarkar, Samrat; Zhao, Chenfei; Wang, Zhenwei; Huang, Chengyu; Yan, Liuming; Zhao, YufengInterface engineering of FeCo-Co structure as bifunctional oxygen electrocatalyst for rechargeable zinc-air batteries via alloying degree control strategyCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  89Chen, Menghui; Chen, Yongting; Yang, Zhili; Luo, Jin; Cai, Jialin; Jung, Joey Chung-Yen; Zhang, Jiujun; Chen, Shengli; Zhang, ShimingSynergy of staggered stacking confinement and microporous defect fixation for high-density atomic Fe-II-N-4 oxygen reduction active sitesCHINESE JOURNAL OF CATALYSIS
  90Wang, Kun; Huang, Jianhao; Chen, Haixin; Wang, Yi; Yan, Wei; Yuan, Xianxia; Song, Shuqin; Zhang, Jiujun; Sun, XueliangRecent Progress in High Entropy Alloys for ElectrocatalystsELECTROCHEMICAL ENERGY REVIEWS
  91Li, Jingjuan; Ding, Shengqi; Zhang, Shiming; Yan, Wei; Ma, Zi-Feng; Yuan, Xianxia; Mai, Liqiang; Zhang, JiujunCatalytic redox mediators for non-aqueous Li-O-2 batteryENERGY STORAGE MATERIALS
  92Sun, Xueliang; Wang, Qilong; Liu, Yuyu; Yi, Jin; Zhang, JiujunFacile synthesis and composition-tuning of bimetallic PbCd nanoparticles as superior CO2-to-HCOOH electrocatalystsINTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH
  93Guan, Yayu; Zhang, Xurui; Zhang, Yanxing; Karsili, Tolga N., V; Fan, Mengyang; Liu, Yuyu; Marchetti, Barbara; Zhou, Xiao-DongAchieving high selectivity towards electro-conversion of CO2 using In-doped Bi derived from metal-organic frameworksJOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  94Li, Yong; Ye, Daixin; Wang, Yong; Liu, Wen; Guo, Rui; Pei, Haijuan; Zhao, Hongbing; Zhao, Kangning; Xie, Jingying; Kong, Jilie; Zhang, JiujunAn integrated flexible film as cathode for High-Performance Lithium-Sulfur batteryJOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  95Lou, Wenshuang; Peng, Luwei; He, Ruinan; Liu, Yuyu; Qiao, JinliCuBi electrocatalysts modulated to grow on derived copper foam for efficient CO2-to-formate conversionJOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  96Wang, Xuanyu; Zou, Yanhong; Zhang, Yanxing; Marchetti, Barbara; Liu, Yuyu; Yi, Jin; Zhou, Xiao-Dong; Zhang, JiujunTin-based metal organic framework catalysts for high-efficiency electrocatalytic CO2 conversion into formateJOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  97Yang, Yujie; Wang, Linlin; Zeng, Suyuan; Zhao, Kangning; Wu, Qian; Yan, Li; Tian, Haoyu; Jiao, Zheng; Zhang, JiujunFeP Coated in Nitrogen/Phosphorus Co-doped Carbon Shell Nanorods Arrays as High-Rate Capable Flexible Anode for K-ion Half/Full BatteriesJOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  98Zhu, Rongying; Yu, Yaodong; Yu, Renqin; Lai, Jianping; Jung, Joey Chung-Yen; Zhang, Shiming; Zhao, Yufeng; Zhang, Jiujun; Xia, ZhonghongPtIrM (M = Ni, Co) jagged nanowires for efficient methanol oxidation electrocatalysisJOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  99Feng, Xiaochen; Li, Yong; Shi, Qinhao; Wang, Xuan; Yin, Xiuping; Wang, Jing; Xia, Zhonghong; Xiao, Haiyan; Chen, Aibing; Yang, Xinxin; Zhao, YufengA comprehensive modification enables the high rate capability of P2-Na0.75Mn0.67Ni0.33O2 for sodium-ion cathode materialsJOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY
  100Huang, Qiu-An; Bai, Yuxuan; Wang, Liang; Wang, Juan; Zhang, Fangzhou; Wang, Linlin; Li, Xifei; Zhang, JiujunTime-frequency analysis of Li solid-phase diffusion in spherical active particles under typical discharge modesJOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY
  101Long, Hongli; Yin, Xiuping; Wang, Xuan; Zhao, Yufeng; Yan, LiumingBismuth nanorods confined in hollow carbon structures for high performance sodium- and potassium-ion batteriesJOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY
  102Ning, Jingrong; Duan, Kaijia; Wang, Kai; Liu, Jianwen; Wang, Shiquan; Zhang, JiujunBoosting practical high voltage lithium metal batteries by butyronitrile in ether electrolytes via coordination, hydrolysis of C equivalent to N and relatively mild concentration strategyJOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY
  103Wang, Miao; Yao, Zhenpeng; Li, Qianqian; Hu, Yongfeng; Yin, Xiuping; Chen, Aibing; Lu, Xionggang; Zhang, Jiujun; Zhao, YufengFast and extensive intercalation chemistry in Wadsley-Roth phase based high-capacity electrodesJOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY
  104Wu, Kai; Ning, Fanghua; Yi, Jin; Liu, Xiaoyu; Qin, Jiaqian; Liu, Yuyu; Zhang, JiujunHost-guest supramolecular interaction behavior at the interface between anode and electrolyte for long life Zn anodeJOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY
  105Liu, Jianwen; He, Sicong; Liu, Shaoqing; Wang, Shiquan; Zhang, JiujunAdvanced electrolyte systems with additives for high-cell-voltage and high-energy-density lithium batteriesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  106Wei, Wutao; Xu, Jiaqiang; Chen, Weihua; Mi, Liwei; Zhang, JiujunA review of sodium chloride-based electrolytes and materials for electrochemical energy technologyJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  107Zheng, Hui; Wang, Jianyi; Li, Hongwei; Deng, Shuqi; Zuo, Yinze; Yan, Wei; Zhang, JiujunConstructing a novel heterostructure of NiSe2/CoSe2 nanoparticles with boosted sodium storage properties for sodium-ion batteriesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  108Lv, Yao; Huang, Shifei; Lu, Sirong; Ding, Wenbo; Yu, Xiaoliang; Liang, Gemeng; Zou, Jinshuo; Kang, Feiyu; Zhang, Jiujun; Cao, YidanB2O3/LiBO2 dual-modification layer stabilized Ni-rich cathode for lithium-ion batteryJOURNAL OF POWER SOURCES
  109Ezeigwe, Raphael Ejikeme; Dong, Li; Manjunatha, Revanasiddappa; Zuo, Yinze; Deng, Shu-Qi; Tan, Michelle; Yan, Wei; Zhang, Jiujun; Wilkinson, David P.; Ezeigwe, Ejikeme RaphaelA review of lithium-O-2/CO2 and lithium-CO2 batteries: Advanced electrodes/materials/electrolytes and functional mechanismsNANO ENERGY
  110Wang, Jianyi; Yan, Wei; Zhang, JiujunHigh area capacity and dendrite-free anode constructed by highly potassiophilic Pd/Cu current collector for low-temperature potassium metal batteryNANO ENERGY
  111Shi, Qinhao; Qi, Ruijuan; Feng, Xiaochen; Wang, Jing; Li, Yong; Yao, Zhenpeng; Wang, Xuan; Li, Qianqian; Lu, Xionggang; Zhang, Jiujun; Zhao, YufengNiobium-doped layered cathode material for high-power and low-temperature sodium-ion batteriesNATURE COMMUNICATIONS
  112Rao, Xufeng; Liu, Minmin; Chien, Meifang; Inoue, Chihiro; Zhang, Jiujun; Liu, YuyuRecent progress in noble metal electrocatalysts for nitrogen-to-ammonia conversionRENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS
  113Yin, Xiuping; Zhao, Yufeng; Wang, Xuan; Feng, Xiaochen; Lu, Zhixiu; Li, Yong; Long, Hongli; Wang, Jing; Ning, Jinyan; Zhang, JiujunModulating the Graphitic Domains of Hard Carbons Derived from Mixed Pitch and Resin to Achieve High Rate and Stable Sodium StorageSMALL
  114Shao, Zhenan; Yuan, XiyingSome signed graphs whose eigenvalues are mainAPPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
  115Zhu, Zixian; Guo, Boling; Fang, ShaomeiGlobal weak solutions to a phase-field model for motion of grain boundariesAPPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION
  116Lai, Geng; Zhu, MiFormation of singularities of solutions to the compressible Euler equations for a Chaplygin gasAPPLIED MATHEMATICS LETTERS
  117Li, Jian; Xia, TiechengDarboux transformation to the nonlocal complex short pulse equationAPPLIED MATHEMATICS LETTERS
  118Liu, D. J.; Qiu, Y. N.On an adaptive FEM-BEM for nonlinear transmission problemAPPLIED MATHEMATICS LETTERS
  119Niu, Cuixia; Ma, HepingA high-order accurate multidomain Legendre-Chebyshev spectral method for 2D Maxwell's equations in inhomogeneous media with discontinuous wavesAPPLIED MATHEMATICS LETTERS
  120Lv, Wei; He, Hanfei; Li, KezanRobust optimal control of a network-based SIVS epidemic model with time delayCHAOS SOLITONS & FRACTALS
  121Lv, Wei; Zhuang, Shi-Jia; Yu, ChangjunRobust bi-objective optimal control of tungiasis diseasesCHAOS SOLITONS & FRACTALS
  122Qu, Hai-Dong; Liu, Xuan; Lu, Xin; Rahman, Mati Ur; She, Zi-HangNeural network method for solving nonlinear fractional advection-diffusion equation with spatiotemporal variable-orderCHAOS SOLITONS & FRACTALS
  123Fan, Enyu; Li, Changpin; Li, ZhiqiangNumerical approaches to Caputo-Hadamard fractional derivatives with applications to long-term integration of fractional differential systemsCOMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION
  124Wang, Jing; Wu, HuaOn (2+1)-dimensional mixed AKNS hierarchyCOMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION
  125Jiang, Jingfei; Xu, Xin; Zhao, Kun; Guirao, Juan L. G.; Saeed, Tareq; Chen, HuataoThe Tracking Control of the Variable-Order Fractional Differential Systems by Time-Varying Sliding-Mode Control ApproachFRACTAL AND FRACTIONAL
  126Bounoua, Mohamed Doubbi; Yin, ChuntaoHOPF BIFURCATION IN CAPUTO-HADAMARD FRACTIONAL-ORDER DIFFERENTIAL SYSTEMFRACTALS-COMPLEX GEOMETRY PATTERNS AND SCALING IN NATURE AND SOCIETY
  127Qu, Haidong; Rahman, Mati Ur; Arfan, Muhammad; Laouini, Ghaylen; Ahmadian, AliINVESTIGATING FRACTAL-FRACTIONAL MATHEMATICAL MODEL OF TUBERCULOSIS (TB) UNDER FRACTAL-FRACTIONAL CAPUTO OPERATORFRACTALS-COMPLEX GEOMETRY PATTERNS AND SCALING IN NATURE AND SOCIETY
  128Jiao, Caiyu; Khaliq, Abdul; Li, Changpin; Wang, HexiangDIFFERENCE BETWEEN RIESZ DERIVATIVE AND FRACTIONAL LAPLACIAN ON THE PROPER SUBSET OF RFRACTIONAL CALCULUS AND APPLIED ANALYSIS
  129Liu, Erfeng; Wu, Zikai; Zhang, HongjuanA Multiobjective Method Leveraging Spatial-Spectral Relationship for Hyperspectral UnmixingIEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING
  130Ding, Xiaofeng; Shen, Chaomin; Zeng, Tieyong; Peng, YaxinSAB Net: A Semantic Attention Boosting Framework for Semantic SegmentationIEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS
  131Jin, Dequan; Yang, Murong; Qin, Ziyan; Peng, Jigen; Ying, ShihuiA Weighting Method for Feature Dimension by Semisupervised Learning With EntropyIEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS
  132Shi, Dinghua; Chen, GuanrongSimplicial networks: a powerful tool for characterizing higher-order interactionsNATIONAL SCIENCE REVIEW
  133Mao, Xuefeng; Wang, HuanLocal cohomology for Gorenstein homologically smooth DG algebrasSCIENCE CHINA-MATHEMATICS
  134Liu, Youjia; Biczysko, Malgorzata; Moriarty, Nigel W.A radical approach to radicalsACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-STRUCTURAL BIOLOGY
  135Xu, Fei; Wang, Xiang; Li, Yue; Jiang, Beng; Dong, Zuoru; Yang, Zichen; Kang, Jiaxing; Shu, Xin; Jiang, Zuimin; Hong, Feng; Xu, Run; Ma, Zhongquan; Chen, Teng; Xu, Zhan; Xu, HaitaoFine-Tuning Single-Source White-Light Emission from All-Inorganic Corrugated 2D Antimony-Halide PerovskiteADVANCED OPTICAL MATERIALS
  136Yang, Fan; Ma, Zhaoyang; Guo, XingmingBandgap characteristics of the two-dimensional missing rib lattice structureAPPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION
  137Huan, Ke; Li, Yuanyuan; Deng, Dongmei; Wang, Huan; Wang, Dejia; Li, Mengjie; Luo, LiqiangComposite-controlled electrospinning of CuSn bimetallic nanoparticles/carbon nanofibers for electrochemical glucose sensorAPPLIED SURFACE SCIENCE
  138Lan, Zixuan; Wang, Yilin; Wu, Kangjing; Xu, Fei; Zhao, Lei; Ma, ZhongquanThe performance of a perovskite-silicon tandem photovoltaic device coupled with the infrared-enhanced response titanium subnitride filmAPPLIED SURFACE SCIENCE
  139Yu, Jiahui; Jin, Yichen; Hu, Minglang; Ren, Wei; Xie, Yiqun; Wang, YinBC6N as a promising sulfur host material for lithium-sulfur batteriesAPPLIED SURFACE SCIENCE
  140Yang, Yang; Guo, Xiao-Han; Gai, Wei-Zhuo; Deng, Zhen-YanEffect of Al surface oxide structures on oxidability of Al-peroxymonosulfate systemCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  141Li, Musen; Kobayashi, Rika; Amos, Roger D.; Ford, Michael J.; Reimers, Jeffrey R.Density functionals with asymptotic-potential corrections are required for the simulation of spectroscopic properties of materialsCHEMICAL SCIENCE
  142Peng, Tao; Guo, Xiao-Han; Yang, Yang; Gai, Wei-Zhuo; Deng, Zhen-YanSoaked Al powder for efficient reduction of hexavalent chromium in neutral solutionJOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
  143Bai, Chen; Li, Wen-Hao; Ge, Xian-HuiToward the nonequilibrium thermodynamic analog of complexity and the Jarzynski identityJOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS
  144Ishigaki, Shuta; Kinoshita, Shunichiro; Matsumoto, MasatakaDynamical stability and filamentary instability in holographic conductorsJOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS
  145Li, Di; Zhang, Wenjie; Suo, Peng; Chen, Jiaming; Sun, Kaiwen; Zou, Yuqing; Ma, Hong; Lin, Xian; Yan, Xiaona; Zhang, Saifeng; Li, Bo; Ma, GuohongUltrafast Dynamics of Defect-Assisted Auger Process in PdSe(2)Films:Synergistic Interaction between Defect Trapping and Auger Effect brJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS
  146Sun, Kaiwen; Ma, Hong; Xia, Wei; Suo, Peng; Zhang, Wenjie; Zou, Yuqing; Lin, Xian; Zhang, Saifeng; Guo, Yanfeng; Ma, GuohongDynamical Response of Nonlinear Optical Anisotropy in a Tin Sulfide Crystal under Ultrafast PhotoexcitationJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS
  147Zou, Yuqing; Ma, Qiu-Shi; Zhang, Zeyu; Pu, Ruihua; Zhang, Wenjie; Suo, Peng; Sun, Kaiwen; Chen, Jiaming; Li, Di; Ma, Hong; Lin, Xian; Leng, Yuxin; Liu, Weimin; Du, Juan; Ma, GuohongObservation of Ultrafast Interfacial Exciton Formation and Relaxation in Graphene/MoS2 HeterostructureJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS
  148Chen, Jing; Huang, Rongtie; Zhou, Difan; Li, Minjuan; Bai, Chuanyui; Liu, Zhiyong; Cai, ChuanbingImprovement of epitaxial growth and flux pinning of MOD-derived YBa2Cu3O7_d nanocomposites films by self-seeding and multi-element doping strategiesJOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY
  149Zhang, Lulu; Fan, Jintai; Qian, Kaichen; Shen, Zongyun; Fan, Xianglong; Dai, Ye; Zhang, Le; Jiang, Benxue; Feng, Tao; Zhang, LongEnhanced near-infrared transmission of ZnO-doped Y2O3-MgO nanocomposites with reduced light scattering due to decreased refractive index differenceJOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY
  150Xu, Shaowen; Jia, Fanhao; Yu, Xing; Hu, Shunbo; Gao, Heng; Ren, WeiIntrinsic multiferroic MnOF monolayer with room-temperature ferromagnetismMATERIALS TODAY PHYSICS
  151Zhang, An-Lei; Gladilin, Vladimir; Van de Vondel, Joris; Moshchalkov, Victor V.; Ge, Jun-YiTunable Noninteger Flux Quantum of Vortices in Superconducting StripsNANO LETTERS
  152Ren, Wei; Bellaiche, LaurentTopology turns the crank on a magnetoelectric switchNATURE
  153Das, Shubhankar; Ross, A.; Ma, X. X.; Becker, S.; Schmitt, C.; van Duijn, F.; Galindez-Ruales, E. F.; Fuhrmann, F.; Syskaki, M-A; Ebels, U.; Baltz, V; Barra, A-L; Chen, H. Y.; Jakob, G.; Cao, S. X.; Sinova, J.; Gomonay, O.; Lebrun, R.; Klaui, M.Anisotropic long-range spin transport in canted antiferromagnetic orthoferrite YFeO3NATURE COMMUNICATIONS
  154Weber, Mads C.; Guennou, Mael; Evans, Donald M.; Toulouse, Constance; Simonov, Arkadiy; Kholina, Yevheniia; Ma, Xiaoxuan; Ren, Wei; Cao, Shixun; Carpenter, Michael A.; Dkhil, Brahim; Fiebig, Manfred; Kreisel, JensEmerging spin-phonon coupling through cross-talk of two magnetic sublatticesNATURE COMMUNICATIONS
  155Xiao, Han; Wang, Luojia; Li, Zheng-Hong; Chen, Xianfeng; Yuan, LuqiBound state in a giant atom-modulated resonators systemNPJ QUANTUM INFORMATION
  156Suo, Peng; Yan, Shengnan; Pu, Ruihua; Zhang, Wenjie; Li, Di; Chen, Jiaming; Fu, Jibo; Lin, Xian; Miao, Feng; Liang, Shi-Jun; Liu, Weimin; Ma, GuohongUltrafast photocarrier and coherent phonon dynamics in type-II Dirac semimetal PtTe2 thin films probed by optical spectroscopyPHOTONICS RESEARCH
  157Zhang, Yi; Gu, Yuhao; Li, Pengfei; Hu, Jiangping; Jiang, KunGeneral Theory of Josephson DiodesPHYSICAL REVIEW X
  158Ai, Ming-Zhong; Ding, Yongcheng; Ban, Yue; Martin-Guerrero, Jose D.; Casanova, Jorge; Cui, Jin-Ming; Huang, Yun-Feng; Chen, Xi; Li, Chuan-Feng; Guo, Guang-CanExperimentally realizing efficient quantum control with reinforcement learningSCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY
  159Yuping Zhu, Tianqi Liu, Bingxin Liu, Houguang Shi, Qitao Tan,Bin XuFrom α-keto acids to nitrile oxides enabled by
  copper nitrate: a facile access to fused
  isoxazolines
  ORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS
  160 Si, Z.; Shen, Y.; He, J.; Yan, T.; Zhang, J.; Deng, J.; Zhang, DSo2-Induced Alkali Resistance of Fevo4/Tio2 Catalysts for Nox ReductionENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY

  2022年第一或通信单位一区SCI论文:  作者论文标题杂志名
  1Fang, Zhiqiang; Zhao, Ming; Peng, Yan; Guan, ShiyouCombining Organic Plastic Salts with a Bicontinuous Electrospun PVDF-HFP/Li7La3Zr2O12 Membrane: LiF-Rich Solid-Electrolyte Interphase Enabling Stable Solid-State Lithium Metal BatteriesACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  2Zhang, Xiaoyu; Deng, Jiang; Lan, Tianwei; Shen, Yongjie; Qu, Wenqiang; Zhong, Qingdong; Zhang, DengsongCoking- and Sintering-Resistant Ni Nanocatalysts Confined by Active BN Edges for Methane Dry ReformingACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  3Lan, Tianwei; Deng, Jiang; Zhang, Xiaoyu; Wang, Fuli; Liu, Xiangyu; Cheng, Danhong; Zhang, DengsongUnraveling the Promotion Effects of Dynamically ConstructedCuO(x)-OH Interfacial Sites in the Selective Catalytic Oxidation of AmmoniaACS CATALYSIS
  4Lin, Quan; Ma, Guobin; Gong, HeguiNi-Catalyzed Formal Cross-Electrophile Coupling of Alcohols with Aryl HalidesACS CATALYSIS
  5Liu, Xiangyu; Wang, Penglu; Shen, Yongjie; Bi, Shanyuan; Ren, Wei; Zhang, DengsongBoosting SO2-Tolerant Catalytic Reduction of NOx via Selective Adsorption and Activation of Reactants over Ce4+-SO42- Pair SitesACS CATALYSIS
  6Wang, Fuli; Wang, Penglu; Lan, Tianwei; Shen, Yongjie; Ren, Wei; Zhang, DengsongUltralow-Temperature NOx Reduction over SmMn2O5 Mullite Catalysts Via Modulating the Superficial Dual-Functional Active SitesACS CATALYSIS
  7Cai, Haijie; Luo, Na; Hu, Qingmin; Xue, Zhenggang; Wang, Xiaohong; Xu, JiaqiangMultishell SnO2 Hollow Microspheres Loaded with Bimetal PdPt Nanoparticles for Ultrasensitive and Rapid Formaldehyde MEMSSensorsACS SENSORS
  8Yang, Chen; Ren, Chang; Jia, Yuefei; Wang, Gang; Li, Minjie; Lu, WencongA machine learning-based alloy design system to facilitate the rational design of high entropy alloys with enhanced hardnessACTA MATERIALIA
  9Fang, Lei; Zhao, Zitong; Wang, Jue; Xiao, Ping; Sun, Xiangshi; Ding, Yaping; Zhang, Pengcheng; Wang, Dangge; Li, YapingLight-controllable charge-reversal nanoparticles with polyinosinic-polycytidylic acid for enhancing immunotherapy of triple negative breast cancerACTA PHARMACEUTICA SINICA B
  10Li, Jun-hao; Huang, Lu-jia; Zhou, Hui-ling; Shan, Yi-ming; Chen, Fang-min; Lehto, Vesa-Pekka; Xu, Wu-jun; Luo, Li-qiang; Yu, Hai-junEngineered nanomedicines block the PD-1/PD-L1 axis for potentiated cancer immunotherapyACTA PHARMACOLOGICA SINICA
  11Zhao, Liang; Chen, Junyi; Tian, Long; Zhang, Yahan; Chen, Longming; Du, Xinbei; Ma, Mengke; Li, Jian; Meng, Qingbin; Li, ChunjuSupramolecular Detoxification of Macromolecular Biotoxin through the Complexation by a Large-Sized MacrocycleADVANCED HEALTHCARE MATERIALS
  12Wang, Qiyu; Zhu, Meng; Chen, Guorong; Dudko, Natalia; Li, Yan; Liu, Hongjiang; Shi, Liyi; Wu, Gang; Zhang, DengsongHigh-Performance Microsized Si Anodes for Lithium-Ion Batteries: Insights into the Polymer Configuration Conversion MechanismADVANCED MATERIALS
  13Gong, Yuxin; Su, Lei; Zhu, Zhaodong; Ye, Yang; Gong, HeguiNickel-Catalyzed Thermal Redox Functionalization of C(sp(3))-H Bonds with Carbon ElectrophilesANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  14Rahman, Faiz-Ur; Wang, Rui; Zhang, Hui-Bin; Brea, Oriana; Himo, Fahmi; Rebek, Julius, Jr.; Yu, YangBinding and Assembly of a Benzotriazole Cavitand in WaterANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  15Xie, Linhuang; Zheng, Zhiye; Lin, Qiuyuan; Zhou, Huan; Ji, Xiaofan; Sessler, Jonathan L.; Wang, HongyuCalix[4]pyrrole-based Crosslinked Polymer Networks for Highly Effective Iodine Adsorption from WaterANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  16Xu, Kaidi; Li, Bin; Yao, Shibo; Li, Zhaoxian; Lu, Yunfeng; Dong, Ming; Qiu, Jianfeng; Luo, Liqiang; Li, ChunjuModular Introduction of endo-Binding Sites in a Macrocyclic Cavity towards Selective Recognition of Neutral AzacyclesANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  17Deng, Jiang; Bu, Kankan; Shen, Yongjie; Zhang, Xiaoyu; Zhang, Jianping; Faungnawakij, Kajornsak; Zhang, DengsongCooperatively enhanced coking resistance via boron nitride coating over Ni-based catalysts for dry reforming of methaneAPPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL
  18Shen, Lihua; Khan, Muhammad Arif; Wu, Xianyong; Cai, Jian; Lu, Tian; Ning, Tai; Liu, Zhanmin; Lu, Wencong; Ye, Daixin; Zhao, Hongbin; Zhang, JiujunFe-N-C single-atom nanozymes based sensor array for dual signal selective determination of antioxidantsBIOSENSORS & BIOELECTRONICS
  19He, Jiebing; Impeng, Sarawoot; Zhang, Jin; Zhang, Jianping; Wang, Penglu; Zhang, DengsongSO2-tolerant NOx reduction over SO42--coordinated Cu-SAPO-34 catalysts via protecting the reduction and re-oxidation of Cu sitesCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  20Huang, Yan; Ye, Daixin; Yang, Jing; Lu, Huan; Li, Li; Ding, YapingA novel dual-signal molecularly imprinted electrochemical sensor based on NiFe prussian blue analogue and SnS2 for detection of p-HydroxyacetophenoneCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  21Xu, Jili; Liu, Kangfei; Khan, Muhammad Arif; Wang, Heng; He, Ting; Zhao, Hongbin; Ye, Daixin; Tang, Ya; Zhang, JiujunSub-zero temperature electrolytes for lithium-sulfur batteries: Functional mechanisms, challenges and perspectivesCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  22Zhou, Xing; Wang, Penglu; Shen, Zhi; Chen, Shiqi; Wang, Qing; Cheng, Danhong; Zhang, DengsongLow-temperature NO(x )reduction over hydrothermally stable SCR catalysts by engineering low-coordinated Mn active sitesCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  23Sun, Deli; Tao, Xianghua; Ma, Guobin; Wang, Jifen; Chen, YunrongAsymmetric synthesis of aryl/vinyl alkyl carbinol esters via Ni-catalyzed reductive arylation/vinylation of 1-chloro-1-alkanol estersCHEMICAL SCIENCE
  24Yu, Cheng-Mao; Meng, Xin; Liu, Xiu; Zhang, Zhi-Yuan; Li, ChunjuSwitchable Supramolecular Jalousie Constructed from a Fluorenone MacrocycleCHEMISTRY OF MATERIALS
  25Mai, Jiaqi; Lu, Tian; Xu, Pengcheng; Lian, Zhengheng; Li, Minjie; Lu, WencongPredicting the maximum absorption wavelength of azo dyes using an interpretable machine learning strategyDYES AND PIGMENTS
  26Hu, Weiwei; He, Jiebing; Liu, Xiangyu; Yu, Huijun; Jia, Xinyu; Yan, Tingting; Han, Lupeng; Zhang, DengsongSO2- and H2O-Tolerant Catalytic Reduction of NOxat a LowTemperature via Engineering Polymeric VO(x)Species by CeO2 brENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  27Jia, Zhaozhao; Shen, Yongjie; Yan, Tingting; Li, Hongrui; Deng, Jiang; Fang, Jianhui; Zhang, DengsongEfficient NOx Abatement over Alkali-Resistant Catalysts via Constructing Durable Dimeric VOx SpeciesENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  28Liu, Xiangyu; Wang, Penglu; Shen, Yongjie; Zheng, Lirong; Han, Lupeng; Deng, Jiang; Zhang, Jianping; Wang, Aiyong; Ren, Wei; Gao, Feng; Zhang, DengsongBoosting SO2-Resistant NOx Reduction by Modulating Electronic Interaction of Short-Range Fe-O Coordination over Fe2O3/TiO2 CatalystsENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  29Qi, Xinran; Han, Lupeng; Deng, Jiang; Lan, Tianwei; Wang, Fuli; Shi, Liyi; Zhang, DengsongSO2-Tolerant Catalytic Reduction of NO(x )via Tailoring ElectronTransfer between Surface Iron Sulfate and Subsurface CeriaENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  30Shen, Yongjie; Deng, Jiang; Han, Lupeng; Ren, Wei; Zhang, DengsongLow-Temperature Combustion of Toluene over Cu-Doped SmMn2O5 Mullite Catalysts via Creating Highly Active Cu2+-O-Mn4+ SitesENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  31Zhang, Chi; Zhang, Jianping; Shen, Yongjie; He, Jiebing; Qu, Wenqiang; Deng, Jiang; Han, Lupeng; Chen, Aling; Zhang, DengsongSynergistic Catalytic Elimination of NOx and Chlorinated Organics: Cooperation of Acid SitesENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  32Zhang, Pan; Wang, Penglu; Impeng, Sarawoot; Lan, Tianwei; Liu, Xiangyu; Zhang, DengsongUnique Compensation Effects of Heavy Metals and Phosphorus Copoisoning over NOx Reduction CatalystsENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  33Zhao, Yufei; Shi, Liyi; Shen, Yongjie; Zhou, Jialun; Jia, Zhaozhao; Yan, Tingting; Wang, Penglu; Zhang, DengsongSelf-Defense Effects of Ti-Modified Attapulgite for Alkali-Resistant NOx Catalytic ReductionENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  34Zhou, Jialun; Wang, Penglu; Chen, Aling; Qu, Wenqiang; Zhao, Yufei; Zhang, DengsongNO(x )Reduction over Smart Catalysts with Self-Created Targeted Antipoisoning SitesENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  35Zou, Jingjing; Impeng, Sarawoot; Wang, Fuli; Lan, Tianwei; Wang, Lulu; Wang, Penglu; Zhang, DengsongCompensation or Aggravation: Pb and SO2 Copoisoning Effects over Ceria-Based Catalysts for NOx ReductionENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  36Xu, Ziqiang; Impeng, Sarawoot; Jia, Xinyu; Wang, Fuli; Shen, Yongjie; Wang, Penglu; Zhang, DengsongSO2-Tolerant catalytic reduction of NOx by confining active species in TiO2 nanotubesENVIRONMENTAL SCIENCE-NANO
  37Luo, Menglan; Wu, Qian; Yang, Yueyue; Sun, Lin; Huan, Xiajuan; Tian, Changqing; Xiong, Bing; Miao, Zehong; Wang, Yingqing; Chen, DanqiDesign and development of a novel series of oral bivalent BET inhibitors with potent anticancer activitiesEUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
  38Guan, Mengting; Guo, Yue; Yan, Xiaoxia; Si, Xiaojing; Peng, Xitian; Lei, Yunyi; Shen, Xia; Luo, Liqiang; He, HaiboSilver ions involved fluorescence "on-off" responses of gold nanoclusters system for determination of carbendazim residues in fruit samplesFOOD CHEMISTRY
  39Du, Qixing; Gong, Yanmei; Khan, Muhammad Arif; Ye, Daixin; Fang, Jianhui; Zhao, Hongbin; Zhang, JiujunRegulating non-precious transition metal nitrides bifunctional electrocatalysts through surface/interface nanoengineering for air-cathodes of Zn-air batteriesGREEN ENERGY & ENVIRONMENT
  40Liu, Yanan; Fan, Yu; Hou, Chaoyi; Du, Wei; Zhang, Dan; Liu, Yu; Xu, Jiaqiang; Bai, Yue-LingHighly Selective Chloromethanes Detection Based on Quartz Crystal Microbalance Gas Sensors with Ba-MOFsINORGANIC CHEMISTRY
  41Gong, Yanmei; Xu, Yuan; Que, Yipeng; Xu, Xueliang; Tang, Ya; Ye, Daixin; Zhao, Hongbin; Zhang, JiujunPrussian blue analogues derived electrocatalyst with multicatalytic centers for boosting oxygen reduction reaction in the wide pH rangeJOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  42Li, Wenjuan; Zhang, Zhengrong; Liu, Wenhui; Gan, Quan; Liu, Minmin; Huo, Shengjuan; Chen, WeiZnSn nanocatalyst: Ultra-high formate selectivity from CO2 electrochemical reduction and the structure evolution effectJOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  43Wu, Tianwen; Wang, Yiran; Zhao, Hongbin; Dong, Junping; Xu, JiaqiangSi doped Fe-N/C catalyst for oxygen reduction reaction directed by ordered mesoporous silica nanospheres template strategyJOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  44Guo, Mengmeng; Luo, Na; Chen, Yang; Fan, Yu; Wang, Xiaohong; Xu, JiaqiangFast-response MEMS xylene gas sensor based on CuO/WO3 hierarchical structureJOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
  45Hu, Qingmin; Wu, Cuixia; Dong, Zhe; Zhang, Gaixia; Ma, Zhiheng; Wang, Xiaohong; Sun, Shuhui; Xu, JiaqiangDirect confirmation of confinement effects by NiO confined in helical SnO2 nanocoils and its application in sensorsJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  46Luo, Na; Cai, Haijie; Li, Xiaojie; Guo, Mengmeng; Wang, Chen; Wang, Xiaohong; Hu, Pengfei; Cheng, Zhixuan; Xu, JiaqiangNon-crystal-RuOx/crystalline-ZnO composites: controllable synthesis and high-performance toxic gas sensorsJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  47Lu, Tian; Li, Hongyu; Li, Minjie; Wang, Shenghao; Lu, WencongPredicting Experimental Formability of Hybrid Organic-InorganicPerovskites via Imbalanced Learning brJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS
  48Chen, Hao; Shi, Xusheng; Lun, Yipeng; Xu, Yan; Lu, Tian; Duan, Zhiming; Shao, Min; Sessler, Jonathan L.; Yu, Huakang; Lei, Chuanhu3,6-Carbazoylene Octaphyrin (1.0.0.0.1.0.0.0) and Its Bis-BF2 ComplexJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
  49Yang, Hong; Sessler, Jonathan L.; Wang, Zhao-Xi; Xu, Ye; Li, Chao; Wu, Xiaoyu; Li, Ming-Xing; Ma, Yunsheng; Zeng, QingdaoSheet-like 2D Manganese(IV) Complex with High Photothermal Conversion EfficiencyJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
  50Yang, Ji-Min; Chen, Yong-Qing; Yu, Yang; Ballester, Pablo; Rebek, Julius, Jr.Rigidified Cavitand Hosts in Water: Bent Guests, Shape Selectivity, and EncapsulationJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
  51Sun, LiningNaBiF4-based hollow upconversion nanoparticles for temperature sensingLIGHT-SCIENCE & APPLICATIONS
  52Xie, Yao; Song, Yapai; Sun, Guotao; Hu, Pengfei; Bednarkiewicz, Artur; Sun, LiningLanthanide-doped heterostructured nanocomposites toward advanced optical anti-counterfeiting and information storageLIGHT-SCIENCE & APPLICATIONS
  53Huang, Shuai; Tong, Fei-Fei; Bai, Da-Chang; Zhang, Gao-Peng; Jiang, Yang-Jie; Zhang, Bo; Leng, Xuebing; Guo, Ying-Long; Wan, Xiao-Long; Zhang, Xingang; Ding, Chang-Hua; Hou, Xue-LongRegio- and enantioselective umpolung gem-difluoroallylation of hydrazones via palladium catalysis enabled by N-heterocyclic carbene ligandNATURE COMMUNICATIONS
  54Li, Shuo; Liu, Kun; Feng, Xue-Chen; Li, Zhao-Xian; Zhang, Zhi-Yuan; Wang, Bin; Li, Minjie; Bai, Yue-Ling; Cui, Lei; Li, ChunjuSynthesis and macrocyclization-induced emission enhancement of benzothiadiazole-based macrocycleNATURE COMMUNICATIONS
  55Li, Shuo; Zhang, Zhi-Yuan; Zhang, Haichang; Bai, Yue-Ling; Cui, Lei; Li, ChunjuSynthesis of a luminescent macrocycle and its crystalline structure-adaptive transformationORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS
  56Geng, Jingjing; Sun, Deli; Song, Yanhong; Tong, Weiqi; Wu, FanNi-Catalyzed Asymmetric Reductive Alkenylation of alpha-Chlorosulfones with Vinyl BromidesORGANIC LETTERS
  57Guo, Wenqing; Cheng, Li; Ma, Guobin; Tong, Weiqi; Wu, FanDiverse Synthesis of Chiral Trifluoromethylated Alkanes via Nickel-Catalyzed Enantioconvergent Reductive Hydroalkylation of Unactivated OlefinsORGANIC LETTERS
  58Su, Mincong; Huang, Xia; Lei, Chuanhu; Jin, JianNickel-Catalyzed Reductive Cross-Coupling of Aryl Bromides with Vinyl Acetate in Dimethyl Isosorbide as a Sustainable SolventORGANIC LETTERS
  59Yang, Yi-Fei; Lin, Jin-Hong; Xiao, Ji-ChangStarting from Styrene: A Unified Protocol for Hydrotrifluoromethylation of Diversified AlkenesORGANIC LETTERS
  60Zha, Jianjian; Wang, Zhuoer; Liu, Bingxin; Tan, Qitao; Xu, BinMulticomponent Reaction of Isocyanide, Ditelluride, and Mn(III)Carboxylate: Synthesis ofN-Acyl Tellurocarbamate brORGANIC LETTERS
  61Zhang, Feng-Xu; Lin, Jin-Hong; Xiao, Ji-ChangDifluoromethylsulfonyl Imidazolium Salt for Difluoromethylation of AlkenesORGANIC LETTERS
  62Zheng, Yunchao; Wang, Xue; Chen, Hao; Lu, Tian; Duan, Zhiming; Lei, Chuanhu1,4-Phenylene-Incorporated Decaphyrin(1.0.1.0.0.1.0.1.0.0): Synthesis, Structure, and Topological ChiralityORGANIC LETTERS
  63Dong, Zhe; Hu, Qingmin; Liu, Han; Wu, Yue; Ma, Zhiheng; Fan, Yu; Li, Runlong; Xu, Jiaqiang; Wang, Xiaohong3D flower-like Ni doped CeO2 based gas sensor for H2S detection and its sensitive mechanismSENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  64Luo, Na; Wang, Chen; Zhang, Dan; Guo, Mengmeng; Wang, Xiaohong; Cheng, Zhixuan; Xu, JiaqiangUltralow detection limit MEMS hydrogen sensor based on SnO2 with oxygen vacanciesSENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  65Zhang, Wenshuang; Yuan, Tongwei; Wang, Xiaohong; Xu, JiaqiangCoal mine gases sensors with dual selectivity at variable temperatures based on a W18O49 ultra-fine nanowires/Pd@Au bimetallic nanoparticles compositeSENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  66Jin, Liyuan; Wang, Pei; Cao, Wenjing; Song, Na; Ding, PengIsolated Solid Wall-Assisted Thermal Conductive Performance of Three-Dimensional Anisotropic MXene/Graphene Polymeric CompositesACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  67Zhang, Min; Liu, Kexin; Gan, Yichen; Wang, Helin; Liu, Fu; Bai, Miao; Tang, Xiaoyu; Wang, Zhiqiao; Li, Shaowen; Shao, Ahu; Zhou, Kefan; Wang, Tianyu; Wang, Zhuyi; Yuan, Shuai; Ma, YueBoosting the Temperature Adaptability of Lithium Metal Batteries via a Moisture/Acid-Purified, Ion-Diffusion Accelerated SeparatorADVANCED ENERGY MATERIALS
  68Miao, Miao; Mu, Lan; Cao, Shaomei; Yang, Yuhuan; Feng, XinDual-functional CDs@ZIF-8/chitosan luminescent film sensors for simultaneous detection and adsorption of tetracyclineCARBOHYDRATE POLYMERS
  69Song, Na; Wang, Pei; Jin, Liyuan; Zhang, Feng; Wang, Zhifeng; Ding, PengTunable oriented cellulose/BNNSs films designed for high-performance thermal managementCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  70Wang, Jing; Zheng, Feng; Li, Mingjun; Wang, Jiao; Jia, Donghua; Mao, Xiaodong; Hu, Pengfei; Zhen, Qiang; Yu, YiV2O5@RuO2 core-shell heterojunction nano-arrays as electrode material for supercapacitorsCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  71Wang, Jing; Zheng, Feng; Yu, Yi; Hu, Pengfei; Li, Mingjun; Wang, Jiao; Fu, Jifang; Zhen, Qiang; Bashir, Sajid; Liu, Jingbo LouiseSymmetric supercapacitors composed of ternary metal oxides (NiO/V2O5/MnO2) nanoribbon electrodes with high energy storage performanceCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  72Zeng, Xingfa; Dong, Linna; Fu, Jifang; Chen, Liya; Zhou, Jia; Zong, Peisong; Liu, Guozhen; Shi, LiyiEnhanced interfacial stability with a novel boron-centered crosslinked hybrid polymer gel electrolytes for lithium metal batteriesCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  73Zhao, Mengna; Yu, Pinxuan; Sun, Shengjie; Wu, Meixia; Chen, Fengqing; Wu, Zihua; Wang, JinheThermal conductive polymer composite with similar PTC effect through latent foamingCOMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY
  74Li, Hui; Li, Mingjun; Zheng, Feng; Wang, Jing; Chen, Lai; Hu, Pengfei; Zhen, Qiang; Bashir, Sajid; Liu, Jingbo LouiseEfficient removal of water pollutants by hierarchical porous zeolite-activated carbon prepared from coal gangue and bambooJOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
  75Jin, Feng; Xue, Xiaoyin; Zhao, Yin; Shi, Liyi; Wang, Zhuyi; Zhang, Meihong; Wang, Yi; Zhu, Jiefang; Yuan, ShuaiEnhanced rate capability and high-voltage cycling stability of single-crystal nickel-rich cathode by surface anchoring dielectric BaTiO3JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  76Zhang, Yuchen; Qiu, Zhengfu; Wang, Zhuyi; Yuan, ShuaiFunctional polyethylene separator with impurity entrapment and faster Li+ ions transfer for superior lithium-ion batteriesJOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  77Liu, Rui; He, Xiang; Miao, Miao; Cao, Shaomei; Feng, XinIn-situ growth of porous Cu 3 (BTC) 2 on cellulose nanofibrils for ultra-low dielectric films with high flexibilityJOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY
  78Jiang, Haibo; Ren, Xin; Lao, Xuebin; Kong, Anting; Zhong, Meilian; Sun, Yan; Wu, Yucong; Yao, Zheng; Shi, LiyiEffect of NiO doping on grain growth and electrical properties of ZnO-based varistorsJOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY
  79Zhou, Jianyu; Thaiboonrod, Sineenat; Fang, Jianhui; Cao, Shaomei; Miao, Miao; Feng, XinIn-situ growth of polypyrrole on aramid nanofibers for electromagnetic interference shielding films with high stabilityNANO RESEARCH
  80Wu, Kai; Cui, Jin; Yi, Jin; Liu, Xiaoyu; Ning, Fanghua; Liu, Yuyu; Zhang, JiujunBiodegradable Gel Electrolyte Suppressing Water-Induced Issues for Long-Life Zinc Metal AnodesACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  81Yue, Lu; Li, Kai; Sun, Gengzhi; Zhang, Wenhui; Yang, Xiuli; Cheng, Feng; Zhang, Feng; Xu, Ning; Zhang, JiujunDual Enhancement of Sodium Storage Induced through Both S-Compositing and Co-Doping StrategiesACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  82Yin, Xiuping; Lu, Zhixiu; Wang, Jing; Feng, Xiaochen; Roy, Swagata; Liu, Xiangsi; Yang, Yong; Zhao, Yufeng; Zhang, JiujunEnabling Fast Na+ Transfer Kinetics in the Whole-Voltage-Region of Hard-Carbon Anodes for Ultrahigh-Rate Sodium StorageADVANCED MATERIALS
  83Ye, Zisen; Li, Ping; Wei, Wutao; Huang, Chao; Mi, Liwei; Zhang, Jinglai; Zhang, JiujunIn Situ Anchoring Anion-Rich and Multi-Cavity NiS2 Nanoparticles on NCNTs for Advanced Magnesium-Ion BatteriesADVANCED SCIENCE
  84Zhang, Chenyue; Wang, Aoxuan; Guo, Longyuan; Yi, Jin; Luo, JiayanA Moisture-Assisted Rechargeable Mg-CO2 BatteryANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  85Cheng, Xing; Wang, Yueshuai; Lu, Yue; Zheng, Lirong; Sun, Shaorui; Li, Hongyi; Chen, Ge; Zhang, JiujunSingle-atom alloy with Pt-Co dual sites as an efficient electrocatalyst for oxygen reduction reactionAPPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL
  86Lv, Yao; Huang, Shifei; Zhao, Yufeng; Roy, Swagata; Lu, Xionggang; Hou, Yanglong; Zhang, JiujunA review of nickel-rich layered oxide cathodes: synthetic strategies, structural characteristics, failure mechanism, improvement approaches and prospectsAPPLIED ENERGY
  87Kang, Zhaoming; Cai, Jian; Ye, Daixin; Zhao, Hongbin; Luo, Jiayang; Zhang, JiujunThree-dimensional nitrogen-doped MXene as support to form high-performance platinum catalysts for water-electrolysis to produce hydrogenCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  88Song, Lianghao; Zhang, Jing; Sarkar, Samrat; Zhao, Chenfei; Wang, Zhenwei; Huang, Chengyu; Yan, Liuming; Zhao, YufengInterface engineering of FeCo-Co structure as bifunctional oxygen electrocatalyst for rechargeable zinc-air batteries via alloying degree control strategyCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  89Chen, Menghui; Chen, Yongting; Yang, Zhili; Luo, Jin; Cai, Jialin; Jung, Joey Chung-Yen; Zhang, Jiujun; Chen, Shengli; Zhang, ShimingSynergy of staggered stacking confinement and microporous defect fixation for high-density atomic Fe-II-N-4 oxygen reduction active sitesCHINESE JOURNAL OF CATALYSIS
  90Wang, Kun; Huang, Jianhao; Chen, Haixin; Wang, Yi; Yan, Wei; Yuan, Xianxia; Song, Shuqin; Zhang, Jiujun; Sun, XueliangRecent Progress in High Entropy Alloys for ElectrocatalystsELECTROCHEMICAL ENERGY REVIEWS
  91Li, Jingjuan; Ding, Shengqi; Zhang, Shiming; Yan, Wei; Ma, Zi-Feng; Yuan, Xianxia; Mai, Liqiang; Zhang, JiujunCatalytic redox mediators for non-aqueous Li-O-2 batteryENERGY STORAGE MATERIALS
  92Sun, Xueliang; Wang, Qilong; Liu, Yuyu; Yi, Jin; Zhang, JiujunFacile synthesis and composition-tuning of bimetallic PbCd nanoparticles as superior CO2-to-HCOOH electrocatalystsINTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH
  93Guan, Yayu; Zhang, Xurui; Zhang, Yanxing; Karsili, Tolga N., V; Fan, Mengyang; Liu, Yuyu; Marchetti, Barbara; Zhou, Xiao-DongAchieving high selectivity towards electro-conversion of CO2 using In-doped Bi derived from metal-organic frameworksJOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  94Li, Yong; Ye, Daixin; Wang, Yong; Liu, Wen; Guo, Rui; Pei, Haijuan; Zhao, Hongbing; Zhao, Kangning; Xie, Jingying; Kong, Jilie; Zhang, JiujunAn integrated flexible film as cathode for High-Performance Lithium-Sulfur batteryJOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  95Lou, Wenshuang; Peng, Luwei; He, Ruinan; Liu, Yuyu; Qiao, JinliCuBi electrocatalysts modulated to grow on derived copper foam for efficient CO2-to-formate conversionJOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  96Wang, Xuanyu; Zou, Yanhong; Zhang, Yanxing; Marchetti, Barbara; Liu, Yuyu; Yi, Jin; Zhou, Xiao-Dong; Zhang, JiujunTin-based metal organic framework catalysts for high-efficiency electrocatalytic CO2 conversion into formateJOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  97Yang, Yujie; Wang, Linlin; Zeng, Suyuan; Zhao, Kangning; Wu, Qian; Yan, Li; Tian, Haoyu; Jiao, Zheng; Zhang, JiujunFeP Coated in Nitrogen/Phosphorus Co-doped Carbon Shell Nanorods Arrays as High-Rate Capable Flexible Anode for K-ion Half/Full BatteriesJOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  98Zhu, Rongying; Yu, Yaodong; Yu, Renqin; Lai, Jianping; Jung, Joey Chung-Yen; Zhang, Shiming; Zhao, Yufeng; Zhang, Jiujun; Xia, ZhonghongPtIrM (M = Ni, Co) jagged nanowires for efficient methanol oxidation electrocatalysisJOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  99Feng, Xiaochen; Li, Yong; Shi, Qinhao; Wang, Xuan; Yin, Xiuping; Wang, Jing; Xia, Zhonghong; Xiao, Haiyan; Chen, Aibing; Yang, Xinxin; Zhao, YufengA comprehensive modification enables the high rate capability of P2-Na0.75Mn0.67Ni0.33O2 for sodium-ion cathode materialsJOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY
  100Huang, Qiu-An; Bai, Yuxuan; Wang, Liang; Wang, Juan; Zhang, Fangzhou; Wang, Linlin; Li, Xifei; Zhang, JiujunTime-frequency analysis of Li solid-phase diffusion in spherical active particles under typical discharge modesJOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY
  101Long, Hongli; Yin, Xiuping; Wang, Xuan; Zhao, Yufeng; Yan, LiumingBismuth nanorods confined in hollow carbon structures for high performance sodium- and potassium-ion batteriesJOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY
  102Ning, Jingrong; Duan, Kaijia; Wang, Kai; Liu, Jianwen; Wang, Shiquan; Zhang, JiujunBoosting practical high voltage lithium metal batteries by butyronitrile in ether electrolytes via coordination, hydrolysis of C equivalent to N and relatively mild concentration strategyJOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY
  103Wang, Miao; Yao, Zhenpeng; Li, Qianqian; Hu, Yongfeng; Yin, Xiuping; Chen, Aibing; Lu, Xionggang; Zhang, Jiujun; Zhao, YufengFast and extensive intercalation chemistry in Wadsley-Roth phase based high-capacity electrodesJOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY
  104Wu, Kai; Ning, Fanghua; Yi, Jin; Liu, Xiaoyu; Qin, Jiaqian; Liu, Yuyu; Zhang, JiujunHost-guest supramolecular interaction behavior at the interface between anode and electrolyte for long life Zn anodeJOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY
  105Liu, Jianwen; He, Sicong; Liu, Shaoqing; Wang, Shiquan; Zhang, JiujunAdvanced electrolyte systems with additives for high-cell-voltage and high-energy-density lithium batteriesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  106Wei, Wutao; Xu, Jiaqiang; Chen, Weihua; Mi, Liwei; Zhang, JiujunA review of sodium chloride-based electrolytes and materials for electrochemical energy technologyJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  107Zheng, Hui; Wang, Jianyi; Li, Hongwei; Deng, Shuqi; Zuo, Yinze; Yan, Wei; Zhang, JiujunConstructing a novel heterostructure of NiSe2/CoSe2 nanoparticles with boosted sodium storage properties for sodium-ion batteriesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  108Lv, Yao; Huang, Shifei; Lu, Sirong; Ding, Wenbo; Yu, Xiaoliang; Liang, Gemeng; Zou, Jinshuo; Kang, Feiyu; Zhang, Jiujun; Cao, YidanB2O3/LiBO2 dual-modification layer stabilized Ni-rich cathode for lithium-ion batteryJOURNAL OF POWER SOURCES
  109Ezeigwe, Raphael Ejikeme; Dong, Li; Manjunatha, Revanasiddappa; Zuo, Yinze; Deng, Shu-Qi; Tan, Michelle; Yan, Wei; Zhang, Jiujun; Wilkinson, David P.; Ezeigwe, Ejikeme RaphaelA review of lithium-O-2/CO2 and lithium-CO2 batteries: Advanced electrodes/materials/electrolytes and functional mechanismsNANO ENERGY
  110Wang, Jianyi; Yan, Wei; Zhang, JiujunHigh area capacity and dendrite-free anode constructed by highly potassiophilic Pd/Cu current collector for low-temperature potassium metal batteryNANO ENERGY
  111Shi, Qinhao; Qi, Ruijuan; Feng, Xiaochen; Wang, Jing; Li, Yong; Yao, Zhenpeng; Wang, Xuan; Li, Qianqian; Lu, Xionggang; Zhang, Jiujun; Zhao, YufengNiobium-doped layered cathode material for high-power and low-temperature sodium-ion batteriesNATURE COMMUNICATIONS
  112Rao, Xufeng; Liu, Minmin; Chien, Meifang; Inoue, Chihiro; Zhang, Jiujun; Liu, YuyuRecent progress in noble metal electrocatalysts for nitrogen-to-ammonia conversionRENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS
  113Yin, Xiuping; Zhao, Yufeng; Wang, Xuan; Feng, Xiaochen; Lu, Zhixiu; Li, Yong; Long, Hongli; Wang, Jing; Ning, Jinyan; Zhang, JiujunModulating the Graphitic Domains of Hard Carbons Derived from Mixed Pitch and Resin to Achieve High Rate and Stable Sodium StorageSMALL
  114Shao, Zhenan; Yuan, XiyingSome signed graphs whose eigenvalues are mainAPPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
  115Zhu, Zixian; Guo, Boling; Fang, ShaomeiGlobal weak solutions to a phase-field model for motion of grain boundariesAPPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION
  116Lai, Geng; Zhu, MiFormation of singularities of solutions to the compressible Euler equations for a Chaplygin gasAPPLIED MATHEMATICS LETTERS
  117Li, Jian; Xia, TiechengDarboux transformation to the nonlocal complex short pulse equationAPPLIED MATHEMATICS LETTERS
  118Liu, D. J.; Qiu, Y. N.On an adaptive FEM-BEM for nonlinear transmission problemAPPLIED MATHEMATICS LETTERS
  119Niu, Cuixia; Ma, HepingA high-order accurate multidomain Legendre-Chebyshev spectral method for 2D Maxwell's equations in inhomogeneous media with discontinuous wavesAPPLIED MATHEMATICS LETTERS
  120Lv, Wei; He, Hanfei; Li, KezanRobust optimal control of a network-based SIVS epidemic model with time delayCHAOS SOLITONS & FRACTALS
  121Lv, Wei; Zhuang, Shi-Jia; Yu, ChangjunRobust bi-objective optimal control of tungiasis diseasesCHAOS SOLITONS & FRACTALS
  122Qu, Hai-Dong; Liu, Xuan; Lu, Xin; Rahman, Mati Ur; She, Zi-HangNeural network method for solving nonlinear fractional advection-diffusion equation with spatiotemporal variable-orderCHAOS SOLITONS & FRACTALS
  123Fan, Enyu; Li, Changpin; Li, ZhiqiangNumerical approaches to Caputo-Hadamard fractional derivatives with applications to long-term integration of fractional differential systemsCOMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION
  124Wang, Jing; Wu, HuaOn (2+1)-dimensional mixed AKNS hierarchyCOMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION
  125Jiang, Jingfei; Xu, Xin; Zhao, Kun; Guirao, Juan L. G.; Saeed, Tareq; Chen, HuataoThe Tracking Control of the Variable-Order Fractional Differential Systems by Time-Varying Sliding-Mode Control ApproachFRACTAL AND FRACTIONAL
  126Bounoua, Mohamed Doubbi; Yin, ChuntaoHOPF BIFURCATION IN CAPUTO-HADAMARD FRACTIONAL-ORDER DIFFERENTIAL SYSTEMFRACTALS-COMPLEX GEOMETRY PATTERNS AND SCALING IN NATURE AND SOCIETY
  127Qu, Haidong; Rahman, Mati Ur; Arfan, Muhammad; Laouini, Ghaylen; Ahmadian, AliINVESTIGATING FRACTAL-FRACTIONAL MATHEMATICAL MODEL OF TUBERCULOSIS (TB) UNDER FRACTAL-FRACTIONAL CAPUTO OPERATORFRACTALS-COMPLEX GEOMETRY PATTERNS AND SCALING IN NATURE AND SOCIETY
  128Jiao, Caiyu; Khaliq, Abdul; Li, Changpin; Wang, HexiangDIFFERENCE BETWEEN RIESZ DERIVATIVE AND FRACTIONAL LAPLACIAN ON THE PROPER SUBSET OF RFRACTIONAL CALCULUS AND APPLIED ANALYSIS
  129Liu, Erfeng; Wu, Zikai; Zhang, HongjuanA Multiobjective Method Leveraging Spatial-Spectral Relationship for Hyperspectral UnmixingIEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING
  130Ding, Xiaofeng; Shen, Chaomin; Zeng, Tieyong; Peng, YaxinSAB Net: A Semantic Attention Boosting Framework for Semantic SegmentationIEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS
  131Jin, Dequan; Yang, Murong; Qin, Ziyan; Peng, Jigen; Ying, ShihuiA Weighting Method for Feature Dimension by Semisupervised Learning With EntropyIEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS
  132Shi, Dinghua; Chen, GuanrongSimplicial networks: a powerful tool for characterizing higher-order interactionsNATIONAL SCIENCE REVIEW
  133Mao, Xuefeng; Wang, HuanLocal cohomology for Gorenstein homologically smooth DG algebrasSCIENCE CHINA-MATHEMATICS
  134Liu, Youjia; Biczysko, Malgorzata; Moriarty, Nigel W.A radical approach to radicalsACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-STRUCTURAL BIOLOGY
  135Xu, Fei; Wang, Xiang; Li, Yue; Jiang, Beng; Dong, Zuoru; Yang, Zichen; Kang, Jiaxing; Shu, Xin; Jiang, Zuimin; Hong, Feng; Xu, Run; Ma, Zhongquan; Chen, Teng; Xu, Zhan; Xu, HaitaoFine-Tuning Single-Source White-Light Emission from All-Inorganic Corrugated 2D Antimony-Halide PerovskiteADVANCED OPTICAL MATERIALS
  136Yang, Fan; Ma, Zhaoyang; Guo, XingmingBandgap characteristics of the two-dimensional missing rib lattice structureAPPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION
  137Huan, Ke; Li, Yuanyuan; Deng, Dongmei; Wang, Huan; Wang, Dejia; Li, Mengjie; Luo, LiqiangComposite-controlled electrospinning of CuSn bimetallic nanoparticles/carbon nanofibers for electrochemical glucose sensorAPPLIED SURFACE SCIENCE
  138Lan, Zixuan; Wang, Yilin; Wu, Kangjing; Xu, Fei; Zhao, Lei; Ma, ZhongquanThe performance of a perovskite-silicon tandem photovoltaic device coupled with the infrared-enhanced response titanium subnitride filmAPPLIED SURFACE SCIENCE
  139Yu, Jiahui; Jin, Yichen; Hu, Minglang; Ren, Wei; Xie, Yiqun; Wang, YinBC6N as a promising sulfur host material for lithium-sulfur batteriesAPPLIED SURFACE SCIENCE
  140Yang, Yang; Guo, Xiao-Han; Gai, Wei-Zhuo; Deng, Zhen-YanEffect of Al surface oxide structures on oxidability of Al-peroxymonosulfate systemCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  141Li, Musen; Kobayashi, Rika; Amos, Roger D.; Ford, Michael J.; Reimers, Jeffrey R.Density functionals with asymptotic-potential corrections are required for the simulation of spectroscopic properties of materialsCHEMICAL SCIENCE
  142Peng, Tao; Guo, Xiao-Han; Yang, Yang; Gai, Wei-Zhuo; Deng, Zhen-YanSoaked Al powder for efficient reduction of hexavalent chromium in neutral solutionJOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
  143Bai, Chen; Li, Wen-Hao; Ge, Xian-HuiToward the nonequilibrium thermodynamic analog of complexity and the Jarzynski identityJOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS
  144Ishigaki, Shuta; Kinoshita, Shunichiro; Matsumoto, MasatakaDynamical stability and filamentary instability in holographic conductorsJOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS
  145Li, Di; Zhang, Wenjie; Suo, Peng; Chen, Jiaming; Sun, Kaiwen; Zou, Yuqing; Ma, Hong; Lin, Xian; Yan, Xiaona; Zhang, Saifeng; Li, Bo; Ma, GuohongUltrafast Dynamics of Defect-Assisted Auger Process in PdSe(2)Films:Synergistic Interaction between Defect Trapping and Auger Effect brJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS
  146Sun, Kaiwen; Ma, Hong; Xia, Wei; Suo, Peng; Zhang, Wenjie; Zou, Yuqing; Lin, Xian; Zhang, Saifeng; Guo, Yanfeng; Ma, GuohongDynamical Response of Nonlinear Optical Anisotropy in a Tin Sulfide Crystal under Ultrafast PhotoexcitationJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS
  147Zou, Yuqing; Ma, Qiu-Shi; Zhang, Zeyu; Pu, Ruihua; Zhang, Wenjie; Suo, Peng; Sun, Kaiwen; Chen, Jiaming; Li, Di; Ma, Hong; Lin, Xian; Leng, Yuxin; Liu, Weimin; Du, Juan; Ma, GuohongObservation of Ultrafast Interfacial Exciton Formation and Relaxation in Graphene/MoS2 HeterostructureJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS
  148Chen, Jing; Huang, Rongtie; Zhou, Difan; Li, Minjuan; Bai, Chuanyui; Liu, Zhiyong; Cai, ChuanbingImprovement of epitaxial growth and flux pinning of MOD-derived YBa2Cu3O7_d nanocomposites films by self-seeding and multi-element doping strategiesJOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY
  149Zhang, Lulu; Fan, Jintai; Qian, Kaichen; Shen, Zongyun; Fan, Xianglong; Dai, Ye; Zhang, Le; Jiang, Benxue; Feng, Tao; Zhang, LongEnhanced near-infrared transmission of ZnO-doped Y2O3-MgO nanocomposites with reduced light scattering due to decreased refractive index differenceJOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY
  150Xu, Shaowen; Jia, Fanhao; Yu, Xing; Hu, Shunbo; Gao, Heng; Ren, WeiIntrinsic multiferroic MnOF monolayer with room-temperature ferromagnetismMATERIALS TODAY PHYSICS
  151Zhang, An-Lei; Gladilin, Vladimir; Van de Vondel, Joris; Moshchalkov, Victor V.; Ge, Jun-YiTunable Noninteger Flux Quantum of Vortices in Superconducting StripsNANO LETTERS
  152Ren, Wei; Bellaiche, LaurentTopology turns the crank on a magnetoelectric switchNATURE
  153Das, Shubhankar; Ross, A.; Ma, X. X.; Becker, S.; Schmitt, C.; van Duijn, F.; Galindez-Ruales, E. F.; Fuhrmann, F.; Syskaki, M-A; Ebels, U.; Baltz, V; Barra, A-L; Chen, H. Y.; Jakob, G.; Cao, S. X.; Sinova, J.; Gomonay, O.; Lebrun, R.; Klaui, M.Anisotropic long-range spin transport in canted antiferromagnetic orthoferrite YFeO3NATURE COMMUNICATIONS
  154Weber, Mads C.; Guennou, Mael; Evans, Donald M.; Toulouse, Constance; Simonov, Arkadiy; Kholina, Yevheniia; Ma, Xiaoxuan; Ren, Wei; Cao, Shixun; Carpenter, Michael A.; Dkhil, Brahim; Fiebig, Manfred; Kreisel, JensEmerging spin-phonon coupling through cross-talk of two magnetic sublatticesNATURE COMMUNICATIONS
  155Xiao, Han; Wang, Luojia; Li, Zheng-Hong; Chen, Xianfeng; Yuan, LuqiBound state in a giant atom-modulated resonators systemNPJ QUANTUM INFORMATION
  156Suo, Peng; Yan, Shengnan; Pu, Ruihua; Zhang, Wenjie; Li, Di; Chen, Jiaming; Fu, Jibo; Lin, Xian; Miao, Feng; Liang, Shi-Jun; Liu, Weimin; Ma, GuohongUltrafast photocarrier and coherent phonon dynamics in type-II Dirac semimetal PtTe2 thin films probed by optical spectroscopyPHOTONICS RESEARCH
  157Zhang, Yi; Gu, Yuhao; Li, Pengfei; Hu, Jiangping; Jiang, KunGeneral Theory of Josephson DiodesPHYSICAL REVIEW X
  158Ai, Ming-Zhong; Ding, Yongcheng; Ban, Yue; Martin-Guerrero, Jose D.; Casanova, Jorge; Cui, Jin-Ming; Huang, Yun-Feng; Chen, Xi; Li, Chuan-Feng; Guo, Guang-CanExperimentally realizing efficient quantum control with reinforcement learningSCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY
  159Yuping Zhu, Tianqi Liu, Bingxin Liu, Houguang Shi, Qitao Tan,Bin XuFrom α-keto acids to nitrile oxides enabled by
  copper nitrate: a facile access to fused
  isoxazolines
  ORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS
  160 Si, Z.; Shen, Y.; He, J.; Yan, T.; Zhang, J.; Deng, J.; Zhang, DSo2-Induced Alkali Resistance of Fevo4/Tio2 Catalysts for Nox ReductionENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY